โครงการ / กิจกรรม

โครงการ / กิจกรรม

การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ (SAUNIC)

โครงการ สัมมนาการจัดการความรู้ด้านการวิจัย (KM)

โครงการสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการทำวิจัย ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของคณะวิชา