โครงการ / กิจกรรม

โครงการ / กิจกรรม

การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ (SAUNIC)

  • โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2563

ข้อมูลการประชุมวิชาการระดับชาติ SAUNIC 2563


โครงการนักวิจัยดีเด่น

- นักวิจัยผู้สร้างคุณประโยชน์ดีเด่นแก่องค์กร


โครงการ สัมมนาการจัดการความรู้ด้านการวิจัย (KM)

โครงการ "การพัฒนางานวิจัยเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์"โครงการสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการทำวิจัย

ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของคณะวิชา


โครงการสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการทำวิจัย

ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของคณะวิชา


โครงการ การพัฒนานักวิจัยและคุณภาพของงานวิจัยของคณาจารย์โครงการคลินิกวิจัย


โครงการมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo)