การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2567

The 11th SAU National interdisciplinary conference 2024

(National  Development  to Sustainable via AI)  

“AI เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน”

วันศุกร์ที่ 24 – วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567   ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี 


การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2566

The 10th SAU National interdisciplinary conference 2023

(Knowledge Application In Research via modern technology and creativity for Sustainable  Development)

การประยุกต์องค์ความรู้ด้านการวิจัยด้วยเทคโนโนโลยีสมัยใหม่ และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

วันพฤหัสบดีที่ 1 - วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2565

The 9th SAU National interdisciplinary conference 2022

(Development of Research and Innovation to BCG Economy for Sustainability)

“การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่เศรษฐกิจ BCG เพื่อความยั่งยืน

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 - วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2564

The 8th SAU National interdisciplinary conference 2021

(Digital Transformation Research for the Next Decade Economy)

“การวิจัยภายใต้เทคโนโลยีดิจิทัลสู่เศรษฐกิจในทศวรรษหน้า 

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 - วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2563

The 7th SAU National interdisciplinary conference 2020

(Innovation Researches Based on Era of 5.0)

“นวัตกรรมงานวิจัยในยุค 5.0 

วันศุกร์ที่ 29 - วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2562

The 6th SAU National interdisciplinary conference 2019

(From Research to Innovation in Social Science and Technology)

“จากงานวิจัยสู่นวัตกรรมทางด้านสังคมศาสตร์ และ เทคโนโลยี 

วันศุกร์ที่ 21 - วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2561

The 5th SAU National interdisciplinary conference 2018

(Innovation Research for Sustainable Development)

“นวัตกรรมงานวิจัยเพื่อการพัฒนา” 

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 - วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น รัตนาธเบศร์ นนทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560

The 4th SAU National interdisciplinary conference 2017

(Innovation Design for Education and Research 4.0)

“การออกแบบการศึกษา และวิจัย เพื่องานนวัตกรรม 4.0”   

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน – วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560  ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น รัตนาธเบศร์ นนทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2559

The 3rd SAU National interdisciplinary conference 2016

(Green Research for Sustainable Development)

งานวิจัยสีเขียว เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2559

ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น รัตนาธเบศร์ นนทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2558

The 2nd SAU National interdisciplinary conference 2015

(The Interdisciplinary Researches to Sustainable Development)

“สหวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558

ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2557

The 1st SAU National interdisciplinary conference 2014

(The Interdisciplinary Researvh to AEC)

"สหวิทยาการวิจัยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน)

วันพุธที่ 30 เมษายน 2557

ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ