Webometrics & Google Scholar

การอบรมเชิงปฏิบัติการ แบบออนไลน์

ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 7 พค 64 เวลา 13.00 - 16.00

ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 14 พค 64 เวลา 13.00 - 16.00

ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 21 พค 64 เวลา 13.00 - 16.00

ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 28 พค 64 เวลา 13.00 - 16.00


ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 28 พค 64 เวลา 13.00 - 16.00

GoogleScholarMeeting04.pdf


ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 21 พค 64 เวลา 13.00 - 16.00

รายนามผู้เข้าร่วมอบรม

ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 14 พค 64 เวลา 13.00 - 16.00

รายนามผู้เข้าร่วมอบรม

2ndSeminar-14-5-2021.pdf

ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 7 พค 64 เวลา 13.00 - 16.00

รายนามผู้เข้าร่วมอบรม

1st-WeboGoogleScholar-07052027.pdf
Google-scholar-SAU-CEIT20201.pdf

แบบประเมินความพึงพอใจ โครงการสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการทำวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของคณะวิชา ภายใต้หัวข้อ "Google Scholar กับคนวิจัย" ในวันที่ ๗,๑๔,๒๑ และ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์