วิสัยทัศน์

ส่งเสริมงานวิจัยบูรณาการทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมศาสตร์ในระดับชาติและระดับสากล เป็นศูนย์ข้อมูลการวิจัยและนำผลสัมฤทธิ์ไปใช้เพื่อการพัฒนาประเทศ

ปรัชญา

การวิจัยนำมาซึ่งยอดแห่งความรู้และองค์รวมแห่งความรู้ทั้งมวล

ปณิธาน

ยึดมั่นภารกิจให้การสนับสนุนและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ


RESEARCH NEWS


โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยการวิจัยและพัฒนา


(ร่าง)ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

กลุ่มสืบค้นงานวิจัย

แหล่งสนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอก

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานวิจัย ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักที่สำคัญของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดนมุ่งเน้นการบูรณาการศาสตร์ในแขนงต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันถือว่าอยู่ในยุคที่เรียกว่า Digital transformation ที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรม รวมถึงภาคการศึกษาและการวิจัย เมื่อพิจารณาในด้านวิจัย พบว่า Digital transformation นั้นสร้างความท้าทายให้แก่นักวิจัยอย่างมาก ซึ่งต้องผนวกเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างบูรณาการ ในการเพิ่มคุณภาพและศักยภาพของงานวิจัย เพื่อส่งเสริมไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในทศวรรษหน้า ซึ่งภาคธุรกิจ ภาคบริการและแรงงานต่าง ๆ จะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี ที่ถือเป็นเทรนด์ของโลกในปัจจุบัน

ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์และพันธมิตรความร่วมมือทางด้านวิชาการ ได้แก่ มหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขต ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ คณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ร่วมมือกันจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 8 (SAU interdisciplinary conference 2021, SAUNIC2021) ภายใต้กรอบแนวคิด “การวิจัยภายใต้เทคโนโลยีดิจิทัลสู่เศรษฐกิจในทศวรรษหน้า (Digital Transformation Research for the Next Decade Economy) ขึ้นระหว่างวันที่ วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 - วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี

ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสาร

SAU JOURNAL OF SCIENCE & TECHNOLOGY

ด้วยวารสาร SAU Journal of Science & Technology ISSN : 2408-235X ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ 2 ปัจจุบันตีพิมพ์เผยแพร่ 2 ฉบับ/ปี ดังนี้คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) โดยครอบคลุมวิทยาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมความปลอดภัย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ดิจิทัลมีเดีย และในปี พ.ศ.2564 วารสาร ฯ ได้ดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่เล่มปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม –ธันวาคม 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จึงขอเรียนเชิญนักวิจัย คณาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หรือบุคลากรในหน่วยงานของท่านส่งบทความวิจัย หรือบทความปริทัศน์ (วิชาการ) ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย ลงตีพิมพ์ในวารสาร SAU Journal of Science & Technology โดยท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://saujournalst.sau.ac.th หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2807-4500 ต่อ 404 คุณชุมภูนุช แย้มรู้การ E-mail : SAUJournalST@sau.ac.th


โครงการคลินิกวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

เปิดรับให้คําปรึกษาสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่

  • ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

  • ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เพื่อพัฒนานักวิจัยใหม่ให้มีความรู้ความสามารถและนําไปพัฒนาผลงาน / หน่วยงาน

  • การเขียนเสนอโครงการวิจัย งวิทยาลัยเชียอาคเนย์

  • ระเบียบขั้นตอนการวิจัย SOUTH-EAST ASIA UNIVERSITY

  • การประมวลผลข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS

  • การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

มั่นใจในกระบวนการทําวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการสรุปงานวิจัย โดยทีมงานคณาจารย์ที่มีประสบการณ์


ติดต่อสํานักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ทุกวันอังคาร - เสาร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. โทรศัพท์ 0-2807-4500-27 ต่อ 404

พันธกิจ วัตถุประสงค์

พันธกิจ

1. ส่งเสริม / สนับสนุนให้อาจารย์ทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

2. สนับสนุนให้คณาจารย์สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ

3. สนับสนุนการพัฒนาโครงการและการดำเนินงานวิจัยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและ แผนงานตามภารกิจด้านวิจัย อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ

4. ส่งเสริม / สนับสนุนให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ และการประยุกต์ใช้ประโชน์จากผลงานวิจัยที่เหมาะสมกับ กลุ่ม เป้าหมายและสถานการณ์

วัตถุประสงค์

สำนักวิจัยจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการส่งเสริมให้บุคคลากรมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ผลิตผลงานวิจัยให้มีทั้งคุณภาพและปริมาณโดย

1. ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัย

2. ให้การส่งเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ความสามารถในการทำวิจัยอย่างมีคุณภาพ สามารถ

นำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และพัฒนา มหาวิทยาลัย

3. ให้การส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพงานวิจัย

4. ดำเนินการรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

5. ดำเนินการทำวิจัยเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัย

ลงทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม

ยกเว้นภาษี 200%