ภายใต้กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 ซึ่งเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สำคัญที่จะส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการ เกิดพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่สอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ  มุ่งยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและพร้อมก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืน ภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์สำคัญที่ใช้ในการขับเคลื่อน รวมถึงประเด็นสำคัญของแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การศึกษาและการเรียนรู้   เพื่อให้การพัฒนาประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกันและยั่งยืน  ทั้งนี้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ประกอบไปด้วย กลุ่มงานนโยบาย กลุ่มงานผู้ให้ทุน และกลุ่มงานผู้ทำวิจัย ซึ่งจะต้องดำเนินการวิจัยให้สอดรับกับทิศทางการพัฒนาดังกล่าว  ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ซึ่งมีพันธกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา มาอย่างต่อเนื่อง  โดยมุ่งเน้นการประยุกต์องค์ความรู้ด้านการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี การส่งเสริมนวัตกรรมสมัยใหม่และความคิดสร้างสรรค์ ให้สามารถตอบโจทย์ยุทธศาสตร์สำคัญทั้ง 4 ด้านของประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน 

        ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์และพันธมิตรความร่วมมือทางด้านวิชาการ ได้แก่ สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ คณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ร่วมมือกันจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10  (The 10th SAU National interdisciplinary conference 2023) ภายใต้กรอบแนวคิด “การประยุกต์องค์ความรู้ด้านการวิจัยด้วยเทคโนโนโลยีสมัยใหม่ และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Knowledge Application in Research via Modern Technology and Creativity for Sustainable  Development) ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 - วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรม แกรนด์ ริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี 

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Emerald

new-search-guide-2022-thai journal.pdf
Emerald user guide.pdf

คู่มือการใช้งานโปรแกรม COPYLEAKS

Clip vdo สอนการตั้งค่าบัญชี Copyleaks ภายใต้สิทธิมหาวิทยาลัย.mp4
Clip vdo สอนวิธีลบบัญชีCopyleaks กรณีadminระบบไม่สามารถเพิ่มสิทธิการใช้งานให้userได้.mp4
012023 Copyleaks Manual (ENG) (Handouts) ENG V1.pdf
012566 คู่มือแนะนำการใช้งานโปรแกรม Copyleaks (Handouts) V1.pdf
การลบข้อมูลออกจากฐานข้อมูลระบบ (Copyleaks Internal Database).pdf

วิสัยทัศน์

ส่งเสริมงานวิจัยบูรณาการทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมศาสตร์ในระดับชาติและระดับสากล เป็นศูนย์ข้อมูลการวิจัยและนำผลสัมฤทธิ์ไปใช้เพื่อการพัฒนาประเทศ

ปรัชญา

การวิจัยนำมาซึ่งยอดแห่งความรู้และองค์รวมแห่งความรู้ทั้งมวล 

ปณิธาน

ยึดมั่นภารกิจให้การสนับสนุนและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ


RESEARCH NEWS


 โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยการวิจัยและพัฒนา 


(ร่าง)ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี     (พ.ศ.2560-2579)   

กลุ่มสืบค้นงานวิจัย

แหล่งสนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอก

คู่มือการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสาร

SAU JOURNAL OF SCIENCE & TECHNOLOGY

     ด้วยวารสาร SAU Journal of Science & Technology ISSN : 2408-235X ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ 2 ปัจจุบันตีพิมพ์เผยแพร่ 2 ฉบับ/ปี ดังนี้คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) โดยครอบคลุมวิทยาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมความปลอดภัย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ดิจิทัลมีเดีย และในปี พ.ศ.2565 วารสาร ฯ ได้ดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่เล่มปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม –ธันวาคม  2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

        ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จึงขอเรียนเชิญนักวิจัย คณาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หรือบุคลากรในหน่วยงานของท่านส่งบทความวิจัย หรือบทความปริทัศน์ (วิชาการ) ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย ลงตีพิมพ์ในวารสาร SAU Journal of Science & Technology โดยท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://saujournalst.sau.ac.th หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2807-4500 ต่อ 404 คุณชุมภูนุช แย้มรู้การ E-mail : SAUJournalST@sau.ac.th


โครงการคลินิกวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

เปิดรับให้คําปรึกษาสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่

เพื่อพัฒนานักวิจัยใหม่ให้มีความรู้ความสามารถและนําไปพัฒนาผลงาน / หน่วยงาน

มั่นใจในกระบวนการทําวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการสรุปงานวิจัย โดยทีมงานคณาจารย์ที่มีประสบการณ์


ติดต่อสํานักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ทุกวันอังคาร - เสาร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. โทรศัพท์ 0-2807-4500-27 ต่อ 404

พันธกิจ  วัตถุประสงค์

พันธกิจ

1.  ส่งเสริม / สนับสนุนให้อาจารย์ทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

2.  สนับสนุนให้คณาจารย์สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ

3.  สนับสนุนการพัฒนาโครงการและการดำเนินงานวิจัยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและ         แผนงานตามภารกิจด้านวิจัย อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ

4.  ส่งเสริม / สนับสนุนให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ และการประยุกต์ใช้ประโชน์จากผลงานวิจัยที่เหมาะสมกับ     กลุ่ม เป้าหมายและสถานการณ์

วัตถุประสงค์

     สำนักวิจัยจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการส่งเสริมให้บุคคลากรมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ผลิตผลงานวิจัยให้มีทั้งคุณภาพและปริมาณโดย

1. ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัย

2. ให้การส่งเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ความสามารถในการทำวิจัยอย่างมีคุณภาพ สามารถ

    นำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และพัฒนา มหาวิทยาลัย

 3. ให้การส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพงานวิจัย

 4. ดำเนินการรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

 5. ดำเนินการทำวิจัยเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัย

ลงทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 

ยกเว้นภาษี 200%