แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ปีการศึกษา 2560

"การพัฒนางานวิจัยเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์"

วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561

โดย ผศ.ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“การเขียนเค้าโครงวิจัยอย่างไรให้มี Impact ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 โดย ดร.ธัญนันท์ บุญอยู่

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

บรรยายพิเศษ เรื่อง "งานวิจัยกับการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย"

โดย ศ.ดร.ณรงฤทธิ์ สมบัติสมภพ

(หัวหน้าศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย หรือ TCI)

การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2561ครั้งที่ 5

ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน –วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561

ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี

ปีการศึกษา 2559

"การนำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI , จรรยาบรรณนักวิจัย และ Plagiarism"

วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560 โดย ศ.ดร.ณรงฤทธิ์ สมบัติสมภพ

(หัวหน้าศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย หรือ TCI)