รศ.ดร.วีระพันธ์ ด้วงทองสุข

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

ผศ.วีระพงษ์ กาญจนวงศ์กุล

รองผู้อำนวยการสำนักวิจัย (ฝ่ายบริการอุตสาหกรรม)

ผศ.พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี

รองผู้อำนวยการสำนักวิจัย (ฝ่ายพัฒนา)


คุณณัฐภาวี จิระภาพันธ์

หัวหน้าสำนักงาน


คุณชุมภูนุช แย้มรู้การ

เจ้าหน้าที่