โครงการ Thailand Research Expo 2019

ด้วยสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2562" (Thailand Research Expo 2019) ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเป็นเวทีระดับชาติทางการวิจัย ในการสนับสนุนองค์กรในระบบวิจัยจากทั่วประเทศ ได้ร่วมแสดงศักยภาพทางการวิจัยเพื่อมุ่งสุ่ "วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" ในการนี้สำนักวิจัยร่วมกับคณะวิชาต่างๆ เข่าร่วมนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และผลงานวิจัย ส่งผลงาน 2 ส่วน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 4 รายการ