โครงการ Thailand Research Expo 2017

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2560" (Thailand Research Expo 2017) ระหว่างวันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเป็นเวทีระดับชาติทางการวิจัยในการสนับสนุนองค์กรในระบบวิจัยจากทั่วประเทศ ได้ร่วมแสดงศักยภาพทางการวิจัยเพื่อมุ่งสู่ " วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" และทางสำนักวิจัยร่วมกับคณะวิชา ฯ ต่างๆ ได้เข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2017 และได้ส่งผลงานวิจัยเข้าในกลุ่มงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมจำนวน 3 เรื่อง (ลำดับที่ 3 จากล่าง) และสร้างชุดสาธิตงานทางวิศวกรรมจำนวน 2 ชุด โดยมีผู้เข้าเยี่ยมชมการจัดงานของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำนวน 331 คน มากกว่าปีการศึกษา 2559 จำนวน 17 คน