โครงการนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และผลงานวิจัยในงาน Thailand Research Expo 2013

ด้วยสำนักวิจัยร่วมกับสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นำเสนอผลงาน วิจัยและสิ่งประดิษฐ์ภายใต้ชื่อ " มหกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2556 " ( Thailand Research Expo 2013 ) ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพ ฯ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง จากการเผยแพร่ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์อันนำไปสู่การประยุกต์และตอบสนองต่อสังคมประเทศชาติ