โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2564

ด้วยสำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมกับภาคีความร่วมมือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้แก่ มหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขต ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ คณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ร่วมมือกันจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 8 (SAU interdisciplinary conference 2021, SAUNIC2021) ภายใต้กรอบแนวคิด “การวิจัยภายใต้เทคโนโลยีดิจิทัลสู่เศรษฐกิจในทศวรรษหน้า (Digital Transformation Research for the next Decade Economy) ขึ้นระหว่างวันที่ วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 - วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมและแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยผลงาน เพื่อเป็นเวทีในการนำผลงานวิจัยมาเผยแพร่และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้วิจัยและตอบสนองการประกันคุณภาพการศึกษา

ในครั้งนี้มีการจัดงานโดยใช้ระบบ Zoom Meeting

2.mp4
1.mp4