โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2561

ด้วยสำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมกับภาคีความร่วมมือ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)มหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขต ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2561ครั้งที่ 5The5thSAUNational InterdisciplinaryConference 2018 (SAUNIC 2018) "นวัตกรรมงานวิจัย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" (Innovation Research for Sustainable development) ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน –วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และนักวิจัย รังสิต เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนางานวิชาการและงานวิจัยทั้งสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เว็บไซต์งานประชุมวิชาการ ฯ >> SAUNIC 2018