การดำเนินงานขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ กพอ. ฉบับใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2563 ได้จัดระเบียบ กฎกติกาการขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการใหม่ทั้งหมด ซึ่งคณาจารย์ผู้สอนในระดับอุดมศึกษา จำเป็นต้องรับทราบและนำไปถือปฏิบัติให้ถูกต้อง ดังนั้น สำนักวิจัยมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมกับทุกคณะวิชาและสำนักวิชาการ จึงได้จัดโครงการสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการทำวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคณะวิชา ร่วมกับทุกคณะวิชา ให้กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ภายใต้หัวข้อ “โครงการพัฒนานักวิจัยเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น” เพื่อนำไปสู่การดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ทั้งกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งกระบวนการดังกล่าวสามารถตอบสนองเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ได้เป็นอย่างดี ในการนี้สำนักวิจัยและสำนักวิชาการ จึงร่วมกับทุกคณะวิชา ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา โดยสามารถรับชมการบรรยายย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/6mp5KyUml1/

สำนักวิจัยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ มาบรรยาย ในครั้งนี้ จำนวน 2 ท่าน ด้วยกัน คือ

1) ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช เมธีวิจัยอาวุโส สกว. นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2) ศ.ดร.ศากุน บุญอิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์