โครงการ สัมมนาการจัดการความรู้ด้านการวิจัย (KM) ปีการศึกษา 2560

ตามที่สำนักวิจัยได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดทำโครงการจัดการความรู้ด้านการวิจัย (KM) ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560 โดยจัดระหว่างสำนักวิจัยร่วมกับทุกคณะวิชา เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากระบวนการให้เกิดงานวิจัยขึ้น ตลอดจนการจัดการความรู้ที่ได้จากการวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติของคณาจารย์คณะวิชาต่างๆ และเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยฯโดยตอบสนองการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยใน ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ : เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 การกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดำเนินการจัดการความรู้ตามระบบ องค์ประกอบที่2 การวิจัย: เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็น กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และข้อ 5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ และนักวิจัย มีการสร้างขวัญ และกำลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์ และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น และองค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ : มีการเรียนรู้โดยดำเนินการตามวงจร PDCA มากกว่า หนึ่งรอบหรือมีการจัดการความรู้ในกระบวนการดำเนินงานและในกระบวนการเรียนการสอน : สนับสนุนกิจกรรมใหม่ในกระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาเมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 โดยรับเกียรติจาก ดร.ธัญนันท์ บุญอยู่ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้