โครงการ สัมมนาการจัดการความรู้ด้านการวิจัย (KM) ปีการศึกษา 2559

ด้วยสำนักวิจัยได้จัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2559 โดยจัดโครงการสัมมนาการจัดการความรู้ด้านการวิจัย (KM) ระหว่างสำนักวิจัยร่วมกับทุกคณะวิชา เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากระบวนการให้เกิดงานวิจัยขึ้น ตลอดจนการจัดการความรู้ที่ได้จากการวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติของคณาจารย์เผยแพร่และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันและกันกับคณะวิชาต่างๆ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมด้วย ซึ่งทางสำนักวิจัยได้จัดโครงการ ฯ นี้ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น.