โครงการ สัมนาการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ( KM )

ปัจจุบันการสร้างวิธีการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดงานวิจัย ตลอดจนการจัดการความรู้ที่ได้จากการวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติของคณาจารย์ถือเป็นกลไกที่สำคัญ เป็นการเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานของคณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องเป็นสิ่งสำคัญดังปรากฏในตัวชี้วัดการบ่งชี้การจัดการศึกษาในสถาบันของ สกอ. อีกทั้งการดำเนินการดังกล่าวยังเป็นการสร้างบรรยากาศและส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาให้ทำวิจัยอย่างมีทิศทางที่ชัดเจนจำนวนมากยิ่งขึ้น และเป็นกลไกที่ตอบสนองเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ในตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น สำนักวิจัยร่วมกับคณะวิชาต่างๆ จึงได้จัดโครงการสัมมนาความรู้ด้านการวิจัย (KM) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อการจัดการความรู้ที่ได้จากงานวิจัยของคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2556

2. เพื่อรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย

3. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างบรรยากาศการทำวิจัยในมหาวิทยาลัย

4. เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้วิจัยและตอบสนองการประกันคุณภาพการศึกษา

5. เพื่อสร้างกลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างคณะวิชาในการพัฒนากระบวนสร้างงานวิจัย

โดยโครงการสัมนาการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ( KM ) ได้จัดขึ้นในวันที่ 4 มิถุนายน 2557 ระหว่างเวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องเธียร์เตอร์ (ชั้น7) อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์