การอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ Multi Mentoring System (MMS) กลุ่ม 1 ภาคกลาง

สำนักวิจัย และ สำนักวิชาการ ร่วมกับทุกคณะวิชา ได้รับอนุมัติ ให้ดำเนินการจัดทำสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการทำวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, โครงการสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการทำวิจัยในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และโครงการจัดการความรู้และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามกรอบคุณวุฒิฯ โดยสำนักวิจัยและสำนักวิชาการร่วมกับทุกคณะวิชา ภายใต้หัวข้อความรู้หลัก: "การอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ภายใต้กระบวนการ Multi Mentoring System (MMS)" ประจำปีการศึกษา2562 เพื่อให้ตอบสนองการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย/คณะ ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ตาม ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตตำราและพัฒนาคุณภาพของงานวิจัย และยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าประสงค์ที่ 2 คณาจารย์และบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ข้อ 2.2 ร้อยละของอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และเพื่อตอบสนองการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย, ระดับคณะวิชา และระดับหลักสูตร ในองค์ประกอบที่2 การวิจัย: เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และข้อ 5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกำลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์ และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น และองค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ : มีการเรียนรู้โดยดำเนินการตามวงจร PDCA มากกว่าหนึ่งรอบหรือมีการจัดการความรู้ในกระบวนการดำเนินงาน และในกระบวนการเรียนการสอน : สนับสนุนกิจกรรมให้มีการนำกระบวนการวิจัยมาใช้ ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา และตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ : เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5.การกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดำเนินการจัดการความรู้ตามระบบ