โครงการ การพัฒนานักวิจัยและคุณภาพของงานวิจัยของคณาจารย์ในสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักวิจัย ร่วมกับคณะวิชาต่าง ๆ จัดทำโครงการสัมนา พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่คณาจารย์ในหัวข้อ “การนาวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และจรรยาบรรณนักวิจัย” โดยวิทยากรได้แก่ ศ.ดร. ณรงฤทธ์ิ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย มาให้องค์ความรู้ในหัวข้อดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 9:00 น.-12:00 น. โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ

  • เพื่อให้ความรู้ในการนาวารสารวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล TCI

  • เพื่อให้คณาจารย์ และ นักวิจัย ตระหนักถึงจรรยาบรรณในการทำวิจัย