โครงการสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการทำวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักวิจัยและสำนักวิชาการร่วมกับทุกคณะวิชา ภายใต้หัวข้อความรู้หลัก "ก้าวย่างสู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้วยเกณฑ์ใหม่" ประจำปีการศึกษา 2565

ไฟล์เอกสารการอบรม

ข้อกำหนดการขอตำแหน่งทางวิชาการทั่วไป ก.พ.อ. 64.pdf
ข้อกำหนดการขอตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน ก.พ.อ. 64 (หมวดที่ 2).pdf