โครงการนักวิจัยดีเด่น ปีการศึกษา 2564

ตามที่สำนักวิจัย โดยคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ประจำสถาบัน ได้ดำเนินการมอบรางวัลนักวิจัยหน้าใหม่ดีเด่น ขึ้นเป็นประจำในทุก ๆ ปีการศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม รวมถึงสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานวิจัย อย่างต่อเนื่อง และในปีนี้ มีคณาจารย์ได้รับรางวัล ทั้งหมด 16 ท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คณาจารย์ในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักวิจัยดีเด่นประจำปีการศึกษา 2564

ในฐานะที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ใน WORLD’S TOP 2% SCIENTISTS (2021) / SINGLE YEAR CITATION IMPACT 2020

1.รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพันธ์ ด้วงทองสุข (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล)


คณาจารย์ในสังกัดคณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลประเภทการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1.รองศาสตราจารย์ ดร.ดร.พรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักดิ์ (สาขาวิชาการเงิน)

2..ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชนก บุญญานันทกุล (สาขาวิชาการตลาด)


คณาจารย์ในสังกัดคณะนิติศาสตร์ ได้รับรางวัลประเภทการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่

1.ดร.วชิรพงศ์ ศรีเจริญวงศ์ (สาขาวิชานิติศาสตร์)

คณาจารย์ในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลประเภทการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)


คณาจารย์ในสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับรางวัลประเภทการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 1 ท่าน ได้แก่

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญนันท์ บุญอยู่ (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)

รายชื่อ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักวิจัยหน้าใหม่ดีเด่น สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

1.อาจารย์พธิดา โขงรัมย์ (คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด)

2.Yvette Fe Morrondoz (คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

3.Suzuki Hideyuki (คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

รายชื่อ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักวิจัยหน้าใหม่ดีเด่น สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2564

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิระศักดิ์ สินสุขอุดมชัย (คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐ จันท์ครบ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี (คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย)

4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุศักดิ์ จิระภาพันธ์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย)

5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราธร แก้วแสง (คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา)

6.อาจารย์สุภิญญา จินดามรกฎ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

7.อาจารย์ทแกล้ว เยี่ยมสวัสดิ์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวเครื่องกล)