โครงการสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการวิจัยในสายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560


เพื่อพัฒนาองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีจากงานวิจัยของคณาจารย์ที่ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จ พร้อมถ่ายทอดให้ผู้สนใจนำไปใช้ประโยชน์ในธุรกิจหรือผลิตเชิงพาณิชย์ และเพื่อพัฒนาองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีจากงานวิจัยของคณาจารย์ พัฒนาต่อยอดเพิ่มเติมเพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่สมบูรณ์ก่อนนำไปใช้ การก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของคณาจารย์ สถาบัน และเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ งานวิจัยขึ้นหิ้ง อาจจะเรียกได้ว่าเป็นสินค้าด้านนวัตกรรม สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้มาก สามารถเข้าสู่ช่องทางที่ถูกต้อง ด้วยเหตุนี้ สำนักวิจัยร่วมกับคณะวิชาต่าง ๆ จึงเล็งเห็นประโยชน์และช่องทางในการพัฒนางานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง ของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนางานวิจัยสู่การต่อยอดเชิงพานิชย์ ได้อย่างแพร่หลายกว้างขวาง อันก่อให้เกิดแรงบันดาลใจและเห็นความสำคัญของการต่อยอดงานวิจัยของตนเองเพื่อก้าวไปสู่ "งานวิจัยใช้ได้จริง พัฒนาการจากหิ้งสู่ห้าง" โดยโครงการดังกล่าว จัดขึ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พานิช อินต๊ะ เป็นวิทยากรการบรรยายในครั้งนี้

โครงการสัมมนาการเขียนบทความวิชาการ ทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้มาตรฐาน


บทความทางวิชาการมีความสำคัญทั้งในส่วนของผู้ประพันธ์ วงการวิชาการ / วิชาชีพ และมีความสำคัญต่อภาคสังคมทั่ว ๆ ไป ด้านความสำคัญต่อตัวผู้ประพันธ์ บทความทางวิชาการเป็นภาพสะท้อนถึงความตื่นตัวทางวิชาการของผู้เขียนในการที่แสดงให้เห็นถึงติดตามองค์ความรู้ วิทยาการหรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการการศึกษา ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงความรู้สามารถในการจัดกลไลหรือระบบทางความคิด การสังเคราะห์และการนำเสนอในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจและน่าติดตาม ส่วนความสำคัญที่มีต่อวงการวิชาการ/วิชาชีพ บทความทางวิชาการเป็นเครื่องมือที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและการกระจายองค์ความรู้ไปสู่บุคคลที่เกี่ยวข้อง สำหรับความสำคัญที่มีต่อสังคมนั้น บทความทางวิชาการเป็นเครื่องมือในการนำเสนอสาระความรู้และแนวความคิดต่าง ๆ อันเป็นจุดเริ่มต้นที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสังคม ชุมชมและประเทศชาติในด้านต่าง ๆ ดังนั้นจึงจำเป็นที่นักวิชาการและคณาจารย์ ที่ไม่ว่าจะอยู่ในวงการวิชาการ/วิชาชีพใดจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการเขียนบทความทางวิชาการอย่างลึกซึ้ง สังเคราะห์และนำเสนอออกสู่สาธารณะได้อย่างมีคุณภาพ หรือพูดให้เข้าใจง่าย คือ การเขียนบทความวิชาการเป็นอีกเครื่องมือกลไกหนึ่งที่จะทำให้ผู้ประพันธ์ได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้แก่ผู้อ่านได้ในวงกว้าง

ทางสำนักวิจัยจึงร่วมมือกับทุกคณะวิชา ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาการเขียนบทความวิชาการ ทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้มาตรฐาน” โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

1. เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนเทคนิคในการเขียนบทความวิชาการที่ได้มาตรฐาน เพื่อตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเขียนบทความวิชาการกับวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมด้วยกันเอง

โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 22 – วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 เวลา 8.30-16.30 น.

ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

โดยมี ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์ เป็นวิทยากรบรรยาย