โครงการคลินิกวิจัย ปีการศึกษา 2564

โครงการคลินิกวิจัย “การสืบค้นงานวิจัย งานวิชาการ ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Emerald” ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้คณาจารย์ และนักวิจัย ทางสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าใจหลักการและรูปแบบการเขียนบทความวิจัยสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการ และวารสารวิจัยอย่างถูกต้อง และเป็นกลไกให้คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และนักวิจัย ทางสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ความสำคัญและใส่ใจเกี่ยวกับการสืบค้นงานวิจัย งานวิชาการ ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Emerald ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการจัดการอบรมผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:00 น. - 15:00 น.