โครงการคลินิกวิจัย ปีการศึกษา 2561

โครงการคลินิกวิจัย “รูปแบบการเขียนบทความวิจัยสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการ และวารสารวิจัย สำคัญอย่างไร?” ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้คณาจารย์ และนักวิจัย ทางสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าใจหลักการและรูปแบบการเขียนบทความวิจัยสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการ และวารสารวิจัยอย่างถูกต้อง และเป็นกลไกให้คณาจารย์ และนักวิจัย ได้ให้ความสำคัญและใส่ใจเกี่ยวกับรายละเอียดของการเขียนบทความวิจัยสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการและวารสารวิจัย ตลอดจนการเขียนหนังสือหรือตำราประกอบการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในทิศทางเดียวกัน เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 7 (อาคารสำนักอธิการบดี) เวลา 9:00 น. - 12:00 น.