โครงการคลินิกวิจัย ปีการศึกษา 2560

Google Scholar เป็นบริการหนึ่งของ Google ที่ใช้สำหรับการการสืบค้นงานเขียน และสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่มีความต้องการในการสืบค้นงานวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นจาก งานวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือบทความในวารสารวิชาการต่างๆ โดยผู้สืบค้นนั้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ เหล่านั้นออกมาได้ อาทิ บทความวิชาการ บทคัดย่อ วิทยานิพนธ์ ฯลฯ กล่าวคือ Google Scholar เป็นการรวบรวมเอกสารทางวิชาการต่างๆ ไว้ในที่จุดๆเดียว ทำให้ง่ายต่อการสืบค้น และผู้สืบค้นจะได้รับข้อมูลต่างๆ ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ นอกจากนั้น Google Scholar ยังคงจัดอันดับ Impact Factor หรืองานวิจัยที่ได้รับการยอมรับเอาไว้ด้วย ทำให้ผู้วิจัยได้ทราบว่างานวิจัยของตนเองนั้น ได้รับการยอมรับในสังคมหรือแวดวงวิชาการ

Google Scholar จะแสดงจำนวนการอ้างอิงงานวิจัยให้เห็นได้อย่างง่าย ๆ รวมถึงสามารถแสดงค่า H-Index ซึ่งเป็นดัชนีในการแสดงถึง จำนวนการอ้างถึงบทความวารสาร (Citations) และจำนวนบทความที่มีการตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ (Number of Publications) ซึ่งถือเป็นสมรรถนะในการบ่งชี้ถึงคุณภาพงานวิจัยได้เป็นอย่างดี

ด้วยเหตุนี้ สำนักวิจัย จึงเล็งเห็นประโยชน์และช่องทางในการใช้งานใน "Google Scholar" เพื่อช่วยให้คณาจารย์และ นักวิจัย ได้สืบค้นข้อมูลด้านงานวิจัยได้สะดวกมากขึ้น โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ในเทคโนโลยีสารสนเทศ มาให้ความรู้กับคณาจารย์และนักวิจัย อันก่อให้เกิดแรงบันดาลใจและเห็นความสำคัญของการทำงานด้านการวิจัย ภายใต้หัวข้อ "Google Scholar กับคนวิจัย" ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เป็นวิทยากรการอบรม โดยจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้อง 308 อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ