โครงการ "การพัฒนางานวิจัยเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์" ปีการศึกษา 2560

ด้วย สำนักวิจัยได้ตระหนักถึงการพัฒนางานวิจัยที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 5 ปีการศึกษา บนรากฐานที่เข้มแข็งจากการประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2014 - 2018 (ครั้งที่ 1 - 5) โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเป็นเวทีระดับชาติทางการวิจัยในการสนับสนุนองค์กรในระบบวิจัยจากทั่วประเทศ ได้ร่วมแสดงศักยภาพทางการวิจัยเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนภายใต้ SAUNIC2018 ที่ผ่านมา ทางสำนักวิจัยร่วมกับคณะวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้จัดโครงการ ภายใต้หัวข้อ "การพัฒนางานวิจัยเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์" โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นการกระตุ้นงานวิจัยที่มีอยู่ของคณาจารย์มีแนวทางสู่การนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้อันเป็นภารกิจสำคัญส่วนหนึ่งที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดขึ้นและสนองต่องานประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ฯ ด้วย จากผลการจัดโครงการ ฯ มีผู้เข้าร่วมสัมมนามากกว่าเป้าหมายที่กำหนดนับว่าได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดี สามารถนำไปใช้กับงานประกันคุณภาพได้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4, 5 กลยุทธ์ที่ 20, 21 และตัวบ่งชี้ สกอ 4.1, 4.2 ตามลำดับ โดยผลประเมินโครงการได้ระดับคะแนน 4.30 เกิดแนวความคิดใหม่ที่จะนำไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ต้องเข้าหาปลายทางถึงผู้ใช้หรือภาคอุตสาหกรรมโดยตรง ซึ่งโครงการ "การพัฒนางานวิจัยเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์" ได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยายโดย ผศ.ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 7 อาคารสำนักอธิการบดี