โครงการนักวิจัยดีเด่น ปีการศึกษา 2559

ด้วยสำนักวิจัยจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2559 โดยจัดโครงการนักวิจัยดีเด่นขึ้น เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำวิจัยถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเป็นแรงจูงใจสำหรับผู้ที่ทำงานวิจัยทุกคน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้คณาจารย์และนักวิจัยทั้งหลายได้ยึดถือและปฏิบัติตาม ซึ่งทางสำนักวิจัยได้จัดทำโล่เกียรติคุณและมอบกับนักวิจัยดีเด่นที่มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ในการนี้คณาจารย์ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจา ปี การศึกษา 2559 มีจำนวน 8 ท่าน ได้แก่

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพันธ์ ด้วงทองสุข นักวิจัยดีเด่น สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พูลสุข กรรณาริก นักวิจัยดีเด่น สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี รามนัฏ นักวิจัยดีเด่น สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4. รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา พวงดาวเรือง นักวิจัยดีเด่น สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. ดร.ราเชนทร์ นพณัฐวงศกร นักวิจัยดีเด่นสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6. น.อ.ผศ.ไชโย ธรรมรัตน์ ร.น. นักวิจัยดีเด่น สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี นักวิจัยผู้สร้างคุณประโยชน์ แก่ภาคสังคมและ อุตสาหกรรม

8. อาจารย์จิราภรณ์ ปรากฎ นักวิจัยหน้าใหม่