โครงการนักวิจัยดีเด่น ปีการศึกษา 2558

ด้วยสำนักวิจัยจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2558 โดยจัดโครงการนักวิจัยดีเด่นขึ้น เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำวิจัยถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเป็นแรงจูงใจสำหรับผู้ที่ทำงานวิจัยทุกคน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้คณาจารย์และนักวิจัยทั้งหลายได้ยึดถือและปฏิบัติตาม ซึ่งทางสำนักวิจัยได้จัดทำโล่เกียรติคุณและมอบกับนักวิจัยดีเด่นที่มีผลงานวิจัยอันทรงคุณค่าประจำปีการศึกษา 2558 ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. นี้

ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ฯ โดยตอบสนองการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยใน ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์