โครงการนักวิจัยหน้าใหม่ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557

เนื่องจากการยกย่องเชิดชูผู้ที่ประสบความสาเร็จในการทาวิจัยถือเป็นการสร้างขวัญกาลังใจและเป็นแรงจูงใจสาหรับผู้ที่ทางานวิจัยทุกคน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้คณาจารย์และนักวิจัยทั้งหลายได้ยึดถือและปฏิบัติตาม นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยการสร้างแรงจูงใจ การยกย่อง การให้รางวัลหรือผลตอบแทนสาหรับนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ถือเป็นกระบวนการส่งเสริมพัฒนาและสร้างบรรยากาศการวิจัยให้แก่คณาจารย์ในมหาวิทยาลัย ดังนั้นสานักวิจัยจึงได้จัดโครงการนักวิจัยดีเด่นขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

1. เพื่อคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูและเป็นแบบอย่างที่ดี

2. เพื่อสร้างแรงจูงใจ ยกย่องเชิดชู และให้รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น

3. เพื่อสร้างบรรยากาศการวิจัยและตอบสนองการประกันคุณภาพการศึกษา

โดยโครงการนักวิจัยดีเด่น ได้มีกำหนดจัดขึ้น ในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น . ชั้น 7 (ห้องเธียร์เตอร์) อาคารสานักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น

1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยผู้สร้างคุณประโยชน์แก่องค์กรดีเด่น

2. บทความวิจัยที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ต่อเนื่อง 3 ปี หรือบทความวิจัยที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ ในวารสารวิชาการของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ขึ้นไป

3. บทความวิจัยอยู่ในระดับดีเด่น