โครงการคลินิกวิจัย 2556

สำนักวิจัยได้ดำเนินโครงการคลินิกวิจัยในหัวข้อ “การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานประกันคุณภาพในระดับสาขาวิชา” เพื่อสร้างคณาจารย์และบุคลากรที่รับผิดชอบในตัวชี้วัด สมศ.1 ให้มีศักยภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพบัณฑิตในระดับสาขาวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายการวิเคราะห์ข้อมูล และขั้นตอนการดึงข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ของสกอ. เพื่อนำ มาประยุกต์ใช้กับสาขาวิชาที่แต่ละหน่อยงานรับผิดชอบ โดยการจัดโครงการคลินิกวิจัยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อแนะนำแหล่งข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูล ให้กับคณาจารย์และบุคลากรที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพตามตัวบ่งชี้ ของสมศ.1

2. เพื่อแนะนำ ขั้นตอนการดึงข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพบัณฑิตจากฐานข้อมูลของสกอ. สำหรับประยุกต์ใช้กับสาขาวิชานั้นๆ

โดยโครงการคลินิกวิจัยได้จัดขึ้นในวันที่ 29 พ.ย. 2556 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ศูนย์สารสนเทศฯ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์