นักวิจัยผู้สร้างคุณประโยชน์ดีเด่นแก่องค์กร

ในปีการศึกษา 2557 นี้ ทางสำนักวิจัย ได้มีการมอบรางวัลแก่นักวิจัยที่มีการทำวิจัยอย่างต่อเนื่องและทำประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่อรางวัล "นักวิจัยผู้สร้างคุณประโยชน์แก่องค์กรดีเด่น " โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกจากนักวิจัยที่ทำผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสร้างผลประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย มูลค่าสะสมตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป โดยผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่

  1. รศ.ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง
  2. ผศ.วัฒนา กสิกุล
  3. ผศ.พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี
  4. ผศ.วราธร แก้วแสง