ขั้นตอนการขอทุนและรูปแบบการจัดทำรายงานวิจัย (ทุนอุดหนุนการวิจัย ภายในฯ)

                **รายละเอียดงบประมาณการทำวิจัย ตามหลักเกณฑ์ สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                **รายละเอียดงบประมาณการทำวิจัย ตามหลักเกณฑ์ สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศ - หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย