สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย‎ > ‎

แหล่งค้นคว้าข้อมูล


ะเบียบการใช้งานห้องอินเทอร์เนต

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์


  1. แลกบัตรและเขียนชื่อนักศึกษาที่เคาน์เตอร์บริการ
  2. แลกบัตรนักศึกษาคืนและลงเวลาออก