1) วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล

1. Social Science Citation Index (ISI)

2. Social SciSearch

3. ERIC

4. PsycINFO

5. Sociological Abstracts

6. Arts & Humanities Search

7. Linguistics and Language Behavior Abstracts

8. SCOPUS (เฉพาะบทความประเภท article)


2) วารสารระดับนานาชาติที่ตีพิมพ์ในประเทศ (บทความวิจัยนั้นต้องตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ)

1. Manusya : Journal of Humanities

2. Journal of Population and Social Studies

3. Mon-Khmer Studies (สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล)

4. Thammasat Review (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

5. วารสารเอเชียปริทัศน์/Asian Review (สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

6. Rian Thai : International Journal of Thai Studies (สถาบันไทยศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)


3) วารสารระดับนานาชาติที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ยอมรับเพิ่มเติม (บทความวิจัยนั้นต้องตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ)

1. Academic Exchange Quarterly

2. Asian Ethnicity

3. Asia-Pacific Population Journal

4. Canadian Journal of Development Studies

5. Corporate Ownership and Control

6. Corrections Today

7. Educational Action Research

8. International Education Journal

9. International Forum of Teaching and Studies

10. International Journal of Retail and Distribution Management

11. Journal of Advertising Research

12. Journal of Institutional Research South East Asia

13. Journal of Interdisciplinary Education

14. Journal of International Consumer Marketing

15. Journal of Southeast Asia Studies

16. Medische Anthropologie

17. Peninsule

18. Quality in Higher Education

19. Rural Sociology

20. Society and Economy : Journal of the Corvinus University of Budapest

21. Tai Culture

22. Asian Culture and History

23. South East Asia Research

24. International Journal of Aquatic Research and Education

25. Linguistics of the Tibeto-Burman Area

26. Transnational Social Review – A Social Work Journal

27. Dialectologia

28. Design Principles & Practices

29. International Journal of Behavioral Science

30. Pacific Rim International Journal of Nursing Research

31. Southeast Asian Journal of Economics

32. ABAC Journal

33. AU Journal of Management

34. Journal of English Studies

35. Journal of Urban Culture Research

36. LEARN Journal : Language Education and Acquisition Research Network

37. Nakhara : Journal of Environmental Design and Planning

38. NIDA Case Research Journal

39. Scholar

40. Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Arts

41. The International Journal of East Asian Studies

42. The Journal of Risk Management and Insurance

43. The New English Teacher

44. Thoughts

45. UTCC International Journal of Business and Economics