วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI

ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ( ตามหลักเกณฑ์ที่ กพอ.กำหนด )