ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ตามหลักเกณฑ์ที่ กพอ.กำหนด มีดังนี้