สรุปผลการดำเนินการสำหรับผู้ขอรับทุนอุดหนุนในการวิจัย

คณาจารย์ที่นำเสนอผลงานวิจัย ในวารสารทางวิชาการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก.พ.อ. กําหนด

คณาจารย์ที่นำเสนอผลงานวิจัยในฐานข้อมูล TCI

ผลงานวิจัยในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 ปีการศึกษา 2560

ผลงานวิจัยในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ปีการศึกษา 2560

คณาจารย์ที่นำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ระดับนานาชาติ ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2559

สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


ผู้วิจัย อาจารย์ณัฎฐ์ โอธนาทรัพย์

ผู้วิจัย ผศ.พูลสุข กรรณาริก


สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ผู้วิจัย รศ.ดร.เดชา พวงดาวเรือง

ผู้วิจัย รศ.ดร.เดชา พวงดาวเรือง

ผู้วิจัย รศ.ดร.เดชา พวงดาวเรือง

ผู้วิจัย รศ.ดร.เดชา พวงดาวเรือง

ผู้วิจัย รศ.ดร.เดชา พวงดาวเรือง

ผู้วิจัย รศ.ดร.เดชา พวงดาวเรือง

ผู้วิจัย ผศ.กิตติ นิลผึ้ง

คณาจารย์ที่นำเสนอผลงานวิจัย ในวารสารต่างประเทศ

คณาจารย์ที่นำเสนอผลงานวิจัย ในวารสารต่างประเทศ

ผู้วิจัย รศ.ดร.เดชา พวงดาวเรือง

ผู้วิจัย รศ.ดร.เดชา พวงดาวเรือง

ผู้วิจัย ผศ.ดร.วีระพันธ์ ด้วงทองสุข

ฐานข้อมูลผลงานวิชาการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ฐานข้อมูลผลงานวิชาการ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์


สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ


English Silent Letters and Pronunciation


การพัฒนาแบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ The Development of English Grammar- Based Practices in Writing English for Communication of The First Year Students, Sotheast Asia University


การพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน กรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดบางขันแตก จังหวัดสมุทรสงคราม

Development of Communicative English Speaking Ability Concerning Cultural Tourism in Community: A Case Study of High Primary Students at Wat Bangkhankaek School, Samut Songkram


Spoken English as Predictor of Overall Language Skill


การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนที่เน้นการปฏิบัติภาระงานเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจของนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

THE DEVELOPMENT OF AN ENGLISH INSTRUCTIONAL MODEL USING TASK-BASED


การใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คเพื่อการเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวเอง

Use of Social Networking Services for Active Self-learning of Writing Communication


Reading and Language Instruction Assessment of a Newly Graduated Teacher at Southeast Asia University


English Silent Letters and Pronunciation


ปัจจัยด้านผู้สอนและผู้เรียนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาฝรั่งเศส

Instructor and Learner's Factors Affecting Learning French


การใช้วิธีการสอนที่เน้นการปฏิบัติภาระงาน เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจของนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

USING TASK-BASED INSTRUCTION TO IMPROVE WRITING ABILITY IN BUSINESS ENGLISH SITUATION OF THE THIRD YEAR STUDENT BUSINESS ENGLISH, SOUTHEAST ASIA UNIVERSITY


--------------------------------------------------------------


สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์


การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบไฮบริดแอปพลิเคชัน

Hybrid Application Development on Mobile Device


สวนกล้วยไม้อัจฉริยะ

Smart Orchid Farm


โลกเสมือนจริงบนโลกแห่งความจริง

Virtual Reality in the Real World


ระบบแนะนำภาพยนตร์ ด้วยวิธีการคัดแยกแบบนาอีฟเบย์

Movies Suggestion System using Naïve Bayes Classifier


โปรแกรม R สำหรับการวิจัย

R Programming for Research


การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนอุปกรณ์แอนดรอยด์เรื่องคลาสและวัตถุด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง


การพัฒนาสมาธิในนักศึกษาผลการเรียนต่ำ ด้วยการอ่านหนังสือธรรมมะดิจิทัล สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ--------------------------------------------------------------


สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์


ปีการศึกษา 2560


อ.ชไนพร สิงห์ตระหง่าน

การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต : กรณีศึกษาชุมชนบ้านวังนกไข่ จังหวัดสมุทรสาคร (The Application of the Principles of Sufficiency Economy Philosophy for Living: ACase Study of Ban Wang Nokhai Community, Samut Sakhon)ดร. ประทีป มากมิตร

ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จต่อการพัฒนาชุมชนพูนบำเพ็ญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร : Factors Affecting the Success of Community Development in Poonbumpen Community, Phasi Chareon District, Bangkok


---------------------------------------------------------------


ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมกับการพึ่งพาตนเองของประชาชน: กรณีศึกษา ชุมชนพูนบำเพ็ญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ

The Relationship between the Participation and Self-reliance of the People : A Case Study of Poonbumpen Community, Phasi Chareon District, Bangkok.


การบริหารจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรที่มีผลต่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทยจังหวัดนครปฐม

Management of Fertilizers and Agrochemicals Affecting Self-Reliance of Thai Farmers Nakhon Pathom


การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในการพัฒนาชุมชนพูนบำเพ็ญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ

Participation of People in Community Development of Poonbumpen Community, Phasi Chareon District, Bangkok


การรับรู้สารสนเทศด้านการเมืองของประชาชน

Political Information Perception of People


การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านชมเดือน 2 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

Participation of People in Community Development of Chomduen Village 2, Nongkam, Bangkok


ความเข้มแข็งของการพัฒนาชุมชนสงวนคำ เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

Strength of development in Saguankum community, Nongkham, Bangkok


กลยุทธ์การสร้างระบบความพร้อมรับผิดชอบ ในหน่วยงานภาครัฐ

Creating a system with responsibility In the public sector


ระบบการบริหารงานราชการ

Administration system--------------------------------------------------------------


สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย


การออกแบบชุดตัวอักษร “ธรรมชาติบันดาลศิลป์”

Typeface design project in concept “Art Inspired by Nature”


การออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ชุด "นักศึกษามหาวิทยาลัย" การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียการสอนรายวิชาศิลปะไทย โดยใช้เทคนิคการแบ่งโครงสีตามยุคสมัยในงานจิตรกรรมไทย

The Development of Multimedia for the Thai Art Subject by Using of The Separation of Colors Structure from Thai Traditional paintings


การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียการสอนรายวิชาศิลปะไทยโดยใช้เทคนิคการแบ่งโครงสีตามยุคสมัยในงานจิตรกรรมไทย

The Development of Multimedia for the Thai Art Subject by Using of The Separation of Colors Structure fromThai Traditional paintings


การสื่อสารในศตวรรษที่ 21

Communication in 21st Century


การผลิตวีดีทัศน์สำหรับประชาสัมพันธ์ชุมชนวัดบางขันแตก

The Production of Video Publicity for Wat Bang-Khun-Tak Community--------------------------------------------------------------


หมวดวิชาศึกษาทั่วไป


การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของไทย

Changing Thai political culture


ปัญหารากลึกทางการเมืองของประเทศไทย

Deep Problem in Thai Politics


ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการสอนแล้วสอบ

Learning achievement by using testing after teaching method


กลอนแปด 4 วรรค พัฒนาทักษะทางปัญญาและทักษะทางอารมณ์

Bolt eight paragraphs 4 develop intellectual skills and emotional skills.


ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําแบบผู้รับใช้กับการพึ่งพาตนเองของประชาชน ชุมชนพูนบำเพ็ญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ

The Relationship between Servant Leadership of Leader and Self-reliance of the People in Poonbumpen Community, Phasi Chareon District, Bangkokแนวทางการเสริมสร้างจิตสาธารณะในสถาบันอุดมศึกษา

Guideline for Public Mind Creation in Higher Education Institute


การจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก

Compettition Management of Thailand League Volleyball


เหตุจูงใจและความคาดหวังที่ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

MOTIVATIONS AND EXPECTATIONS OF STUDENT DECISON IN PURSUING UNDERGRADUATE PROGRAMS AT SOUTHEAST ASIA UNIVERSITY


ผลงานวิจัยในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2