งานวิจัยที่บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน

                   สำหรับงานวิจัยที่บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนนั้น ถือเป็นภารกิจหลักที่สำคัญอีกด้านหนึ่ง ที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ส่งเสริมให้คณาจารย์ในคณะวิชาต่าง ๆ ดำเนินการ ผ่านรูปแบบของการสนับสนุนโครงการวิจัย  โดยการนำวิธีการเรียนการสอนแบบ Research based มาใช้นั้นถือเป็นการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งผู้วิจัยหรือผู้สอนสามารถดำเนินการได้ใน 2 ลักษณะ ได้แก่ การนำผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จมาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน  และ การนำกระบวนการวิจัยมาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน