สัญญา สนับสนุนทุนวิจัย 2565 บริษัท คันไซ 1980 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยยังมีความร่วมมือกับภาคเอกชน ในการส่งเสริม สนับสนุนการทำวิจัย ของคณาจารย์  ของคณาจารย์ ได้แก่ บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด บริษัท โกเบเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท มิสเตอร์ไฟฟ้าไต้ดิน จำกัด  และบริษัท คันไซ 1980 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ซึ่งสนับสนุนงบประมาณการวิจัย อย่างต่อเนื่อง

งานประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์

งาน Thailand Research Expo

การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์