บทความวิชาการ ที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

บทความวิจัยที่ เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติหรือระดับชาติ              

ข้อมูลการจดลิขสิทธิ์งานวิจัย ข้อมูลการสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตร

การนำข้อมูลผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เพื่อการศึกษาวิจัยต่อยอด

ข้อมูลผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์แก่ท้องถิ่นหรือชุมชม

การจัดอันดับการเปรียบเทียบภายในประเทศ