หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์

หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ 2566.pdf

อบรม “ระบบการอนุรักษ์พลังงาน 8 ขั้นตอน สำหรับโรงงานควบคุม ตามกฎกระทรวง”  ให้กับ โรงงาน ไทยวัฒนาพลาสติค  จังหวัดสมุทรสาคร

สรุปการบริการวิชาการให้หน่วยงานภายนอก ผ่.pdf

สรุปการบริการวิชาการให้หน่วยงานภายนอก ผ่านศูนย์ที่ปรึกษาไทยมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2566 

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประกอบด้วยกิจกรรม "การบริหารจัดการรายรับ-รายจ่าย ด้วย App Smart Me" และ "การจัดทำผ้าบาติก" ณ ชุมชนวัดไทรและตลาดน้ำวัดไทร เขตจอมทองเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567

บริการวิชาการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

ใบอนุญาตนิติบุคคล มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับ ความร้อน เสียง แสงสว่าง และการตรวจวัดฝุ่นละอองและสารเคมี เลขที่

04010325650068

04030325650069

04020325650070

02010325650065

ณ บริษัท กรไทย จำกัด         ระหว่างวันที่14-21 พฤษภาคม 2567

บริการวิชาการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

ใบอนุญาตนิติบุคคล มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับ ความร้อน เสียง แสงสว่าง และการตรวจวัดฝุ่นละอองและสารเคมี เลขที่

04010325650068

04030325650069

04020325650070

02010325650065

ณ บริษัท อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ จำกัด          วันที่ 9 พฤษภาคม 2567

บริการวิชาการอบรมพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีและการซ้อมแผนฉุกเฉิน”  ให้กับพนักงานฝ่ายผลิตและฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท สหมิตรปลาป่น จำกัด วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 9.00-16.00 น. 

วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “จุดประกายแนวคิด พิชิตนวัตกรรม”  SW3 ในงาน THAILAND SAFE @WORK ครั้งที่36 ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็คอารีน่าเมืองทองธานี Hall 11-12  วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567   เวลา 13.00 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูง ของ บริษัท หงษ์เฉียว จิวเวลรี่ จำกัด เชิญมาเป็นวิทยากรอบรมพัฒนาองค์ความรู้ให้กับพนักงานในองค์กร หลักสูตร “การสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2566 เวลา 9.00-16.00 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูง ของ บริษัท หงษ์เฉียว จิวเวลรี่ จำกัด เชิญมาเป็นวิทยากรอบรมพัฒนาองค์ความรู้ให้กับพนักงานในองค์กร หลักสูตร “การสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2566 เวลา 9.00-16.00 น.

บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตแผ่นพิมพ์ลายวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของประเทศ ได้จัดทำโครงการอบรมด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหาร ฝ่ายผลิตและฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทฯ ในหัวข้อ“เทคนิคการประเมินความเสี่ยงเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงาน” ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงอันตรายจากการทำงาน สามารถประเมินความเสี่ยง และกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ ทั้งนี้ได้เรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี หัวหน้าหน่วยส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมความปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และรองผู้อำนวยการสำนักวิจัย ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในสังกัด มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ผู้มีความรู้ความสามารถมาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 9.00-16.00 น.

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้เรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ “เทคนิคการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานด้านกายภาพ” (แสงสว่าง, เสียง และความร้อน) รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 9.00-16.00 น. ณ อาคาร วสท.