หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ 2565.pdf

หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์

โครงการจิตอาสา บริการวิชาการพัฒนาชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้เฌอชี๊ญ่า ตลาดไกวเปล อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2566

ตลอดปีการศึกษา 2565 ร่วมกันจัดทำ "เซียมซีออนไลน์" และเป็นช่องทางการเข้าถึงฐานข้อมูลของวัดอุดมรังสี ให้แก่วัดอุดมรังสี เขตหนองแขม กรุงเทพฯ

กิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านปลักไม้ลาย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565

โครงการจัดทำแนวทางการปฏิบัติ เพื่อหาปริมาณการระบายความสกปรก และศักยภาพการรองรับมลพิษ เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดการระบายมลพิษรายจังหวัด ให้แก่ กรมควบคุมมลพิษ ณ สำนัก บริการ คอมพิวเตอร์ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2565

ให้ความรู้สื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นสำหรับเยาวชนเพื่อเตรียม ณ วัดห้วยปลากั้ง ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 4-5-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565