Assoc., Prof. Dr. Bundit Thipakorn

               ทางสำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ได้มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการวิจัย เป็นเวที ให้คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และนักวิจัย ได้นำผลงานวิจัยมาเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทางด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จึงกำหนดการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2567” เป็นครั้งที่ 11  (The 11th SAU National interdisciplinary conference 2024, SAUNIC 2024) ภายใต้กรอบแนวคิด “AI เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน” (National  Development  to Sustainable via AI) 

        ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์และพันธมิตรความร่วมมือทางด้านวิชาการ ได้แก่ สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ คณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และ มหาวิทยาลัยเนชั่น โดยจะจัดในวันศุกร์ที่ 24 จนถึงวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี       

ค้น วารสาร อิเล็กทรอนิกส์ (e-journals) ฟรี ไม่ต้อง login

แหล่งค้นหา วารสาร อิเล็กทรอนิกส์ (eJournals) แบบไม่ต้องใช้รหัสผ่าน

Oxford Open

Oxford Academic

เป็นแหล่งรวบรวมวารสารงานวิจัย เผยแพร่ในรูปแบบ Open Access สามารถดาวน์โหลดบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Text)  ในรูปแบบไฟล์ PDF

https://academic.oup.com/pages/open-research/open-access 

ThaiJo

Thai Journals Online (ThaiJO)

เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทยเป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ในทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยสามารถดาวน์โหลดบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Text)  ในรูปแบบไฟล์ PDF  

https://www.tci-thaijo.org/

CUJO

Chulalongkorn Journal Online (CUJO)

แหล่งรวบรวมบทความวารสารที่ได้มีการตีพิมพ์ลงในวารสารที่จัดทำขึ้นโดยคณะ/วิทยาลัย/สถาบันของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยให้บริการเผยแพร่บทความวารสารที่สามารถเข้าถึงได้เป็น Open Access สามารถดาวน์โหลดบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Text)  ในรูปแบบไฟล์ PDF 

http://eresource.car.chula.ac.th/chula-ejournals/

DOAJ

DOAJ (Directory of Open Access Journals) 

เป็นดัชนีวารสารงานวิจัยจากทั่วโลก ประเภท  Open Access ซึ่งครอบคลุมทุกสาขาวิชา เผยแพร่ทางออนไลน์  สามารถใช้งานฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย  และสามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดในรูปแบบ CSV  

https://doaj.org/

Springer Open

Springer Open

แหล่งรวบรวมบทความวิชาการ และ eBook ที่น่าเชื่อถือ  เผยแพร่ในรูปแบบ Open Access  มีเนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เปิดให้ใช้งานฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดยสามารถเลือกการใช้งานแบบอ่านฟรีหรือดาวน์โหลดบทความฉบับสมบูรณ์ไฟล์ PDF

https://www.springeropen.com/

Cambridge Core

Cambridge University Press

แหล่งรวบรวมวารสารวิชการชั้นนำ เอกสารการวิจัย งานอ้างอิง และ eBook  ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก  เผยแพร่ในรูปแบบ Open Access   สามารถดาวน์โหลดบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Text)  ในรูปแบบไฟล์ PDF 

https://www.cambridge.org/core/publications/open-access?fbclid=IwAR0ckuaNsR3rfkY4xLsuvoqNhnCDrou9kpamC8Z2wSYT582a7S2wRH9_WnQ

Open Access Library

Open Access Library

เป็นแหล่งรวบรวมบทความวิชาการ เผยแพร่ในรูปแบบ Open Access ซึ่งครอบคลุมทุกสาขาวิชา ทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์  รวมถึงสังคมศาสตร์ โดยบทความ OALib จาก OALib Journal นั้นสามารถอ่านและดาวน์โหลดบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Text)  ในรูปแบบไฟล์ PDF 

https://www.oalib.com/

Hindawi Publishing Corporation

Hindawi Publishing Corporation

เป็นแหล่งรวบรวมบทความวิจัยและบทความวิชาการที่ใหญ่ที่สุดครอบคลุมวารสารวิชาการทั่วโลก ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การแพทย์ และสาขาวิชาสังคมศาสตร์ โดยเผยแพร่ในรูปแบบ  Open Access  สามารถดาวน์โหลดบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Text)  ในรูปแบบไฟล์ PDF   

https://www.hindawi.com/

Science Open

ScienceOpen

แหล่งรวบรวมบทความวิจัยและบทความวิชาการ สำหรับสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งสามารถสมัครสมาชิกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

https://www.scienceopen.com/

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Emerald

new-search-guide-2022-thai journal.pdf
Emerald user guide.pdf

คู่มือการใช้งานโปรแกรม COPYLEAKS

Clip vdo สอนการตั้งค่าบัญชี Copyleaks ภายใต้สิทธิมหาวิทยาลัย.mp4
Clip vdo สอนวิธีลบบัญชีCopyleaks กรณีadminระบบไม่สามารถเพิ่มสิทธิการใช้งานให้userได้.mp4
012023 Copyleaks Manual (ENG) (Handouts) ENG V1.pdf
012566 คู่มือแนะนำการใช้งานโปรแกรม Copyleaks (Handouts) V1.pdf
การลบข้อมูลออกจากฐานข้อมูลระบบ (Copyleaks Internal Database).pdf

วิสัยทัศน์

ส่งเสริมงานวิจัยบูรณาการทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมศาสตร์ในระดับชาติและระดับสากล เป็นศูนย์ข้อมูลการวิจัยและนำผลสัมฤทธิ์ไปใช้เพื่อการพัฒนาประเทศ

ปรัชญา

การวิจัยนำมาซึ่งยอดแห่งความรู้และองค์รวมแห่งความรู้ทั้งมวล 

ปณิธาน

ยึดมั่นภารกิจให้การสนับสนุนและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ


RESEARCH NEWS


 โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยการวิจัยและพัฒนา 


(ร่าง)ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี     (พ.ศ.2560-2579)   

กลุ่มสืบค้นงานวิจัย

แหล่งสนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอก

คู่มือการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสาร

SAU JOURNAL OF SCIENCE & TECHNOLOGY

     ด้วยวารสาร SAU Journal of Science & Technology ISSN : 2408-235X ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ 2 ปัจจุบันตีพิมพ์เผยแพร่ 2 ฉบับ/ปี ดังนี้คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) โดยครอบคลุมวิทยาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมความปลอดภัย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ดิจิทัลมีเดีย และในปี พ.ศ.2565 วารสาร ฯ ได้ดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่เล่มปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม –มิถุนายน  2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

        ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จึงขอเรียนเชิญนักวิจัย คณาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หรือบุคลากรในหน่วยงานของท่านส่งบทความวิจัย หรือบทความปริทัศน์ (วิชาการ) ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย ลงตีพิมพ์ในวารสาร SAU Journal of Science & Technology โดยท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://saujournalst.sau.ac.th หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2807-4500 ต่อ 404 คุณชุมภูนุช แย้มรู้การ E-mail : SAUJournalST@sau.ac.th


โครงการคลินิกวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

เปิดรับให้คําปรึกษาสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่

เพื่อพัฒนานักวิจัยใหม่ให้มีความรู้ความสามารถและนําไปพัฒนาผลงาน / หน่วยงาน

มั่นใจในกระบวนการทําวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการสรุปงานวิจัย โดยทีมงานคณาจารย์ที่มีประสบการณ์


ติดต่อสํานักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ทุกวันอังคาร - เสาร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. โทรศัพท์ 0-2807-4500-27 ต่อ 404

พันธกิจ  วัตถุประสงค์

พันธกิจ

1.  ส่งเสริม / สนับสนุนให้อาจารย์ทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

2.  สนับสนุนให้คณาจารย์สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ

3.  สนับสนุนการพัฒนาโครงการและการดำเนินงานวิจัยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและ         แผนงานตามภารกิจด้านวิจัย อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ

4.  ส่งเสริม / สนับสนุนให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ และการประยุกต์ใช้ประโชน์จากผลงานวิจัยที่เหมาะสมกับ     กลุ่ม เป้าหมายและสถานการณ์

วัตถุประสงค์

     สำนักวิจัยจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการส่งเสริมให้บุคคลากรมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ผลิตผลงานวิจัยให้มีทั้งคุณภาพและปริมาณโดย

1. ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัย

2. ให้การส่งเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ความสามารถในการทำวิจัยอย่างมีคุณภาพ สามารถ

    นำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และพัฒนา มหาวิทยาลัย

 3. ให้การส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพงานวิจัย

 4. ดำเนินการรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

 5. ดำเนินการทำวิจัยเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัย

ลงทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 

ยกเว้นภาษี 200%