หน้าแรก

 >> RESEARCH NEWS <<

ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสาร SAU Journal of Science & Technology

            ด้วยวารสาร SAU Journal of Science & Technology ISSN : 2408-235X ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ 2 ปัจจุบันตีพิมพ์เผยแพร่ 2 ฉบับ/ปี ดังนี้คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) โดยครอบคลุมวิทยาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมความปลอดภัย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์   วิทยาการคอมพิวเตอร์ ดิจิทัลมีเดีย และในปี พ.ศ.2561 วารสาร ฯ ได้ดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่เล่มปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

        ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จึงขอเรียนเชิญนักวิจัย คณาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หรือบุคลากรในหน่วยงานของท่านส่งบทความวิจัย หรือบทความปริทัศน์ (วิชาการ) ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย ลงตีพิมพ์ในวารสาร SAU Journal of Science & Technology โดยท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://saujournalst.sau.ac.th หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2807-4500 ต่อ 404 คุณชุมภูนุช แย้มรู้การ E-mail : SAUJournalST@sau.ac.th
ภาพโครงการนักวิจัยดีเด่น 60ภาพโครงการ KM 2560


ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ
 SAUNIC 2018 ครั้งที่ 5
รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิ๊ก >> SAUNIC 2018


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการขอทุนสนับสนุนการทำวิจัย
และเขียนบทความวิจัยของคณาจารย์หน้าใหม่
สำนักวิจัยร่วมกับคณะวิชา
วันที่ 26 - 27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น3 คณะบริหารธุรกิจ
..โดย ดร.ประสิทธิชัย  นรากรณ์ และ อาจารย์นพดล มโนสุทธิ..

โครงการอบรมสายสังคม 26-27 เมษายน 2561โครงการคลีนิกวิจัย ภายใต้หัวข้อ "Google Scholar กับคนวิจัย" 
วันเสาร์ ที่ 9 ธันวาคม 2560 
โดยสำนักวิจัยร่วมกับทุกคณะวิชา

คลินิกวิจัย60
โครงการสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการวิจัยในสายวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 
สำนักวิจัยร่วมกับทุกคณะวิชา
วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 7
..โดย รศ.ดร.พานิช  อินต๊ะ..

โครงการอบรมสายวิทย์8 พย 60
 
การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)
ระหว่างวันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2560   
ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์   
โดยสำนักวิจัยร่วมกับทุกคณะวิชา

thailand research 2017โครงการนักวิจัยดีเด่น 
โดยสำนักวิจัยร่วมกับทุกคณะวิชา
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 7 อาคารสำนักอธิการบดี

นักวิจัยดีเด่น59
โครงการสัมมนาการจัดการความรู้ด้านการวิจัย (KM) 
โดยสำนักวิจัยร่วมกับทุกคณะวิชา
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. 
ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 7 อาคารสำนักอธิการบดีการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560 ครั้งที่ 4
( SAUNIC 2017)
วันที่ 23-24 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิส คอนเวนชั่น นนทบุรี

ภาพSAUNIC2017
โครงการ การพัฒนานักวิจัยและคุณภาพของงานวิจัยของคณาจารย์ในสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
"การนำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI , จรรยาบรรณนักวิจัย และ Plagiarism"
วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560  โดย  ศ.ดร.ณรงฤทธิ์  สมบัติสมภพ 
 (หัวหน้าศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย หรือ TCI)


***********************************************โครงการสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการทำวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ของคณะวิชา และโครงการสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการทำวิจัย
ในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของคณะวิชา   ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการสัมมนาฝึกอบรมฯ
สำนักวิจัยร่วมกับคณะวิชา  ในการนำเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ภายใต้ชื่อ
" มหกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2559 " (Thailand Research Expo 2016) 
 ระหว่างวันพุธที่ 17 – วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 เวลา 8.00 – 18.00 น.
 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลต์ วันที่ 10 สิงหาคม 2559
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัย ท่าน ผศ.ดร.วีระพันธ์ ด้วงทองสุข และ ผศ.พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง นวัตกรรมอาคาร 2559 (Building Innovation 2016 : B-inno 2016) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม ทั้งหมด7 สถาบัน โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดพิธี

Binno 2016

การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2559 ครั้งที่ 3
 (SAUNIC 2016)
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2559
ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น  ผศ.ดร.วีระพันธ์  ด้วงทองสุข และ ผศ.พรนิภา  บริบูรณ์สุขศรี  เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย ฯ เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วย การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  
วันศุกร์ที่  20  พฤษภาคม  2559

โครงการคลินิกวิจัย: เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยแบบมืออาชีพ 

โดย อาจารย์ณัฎฐ์    โอธนาทรัพย์

วันพฤหัสบดี ที่ 17  มีนาคม  2559  ณ ห้อง T 305  อาคารพลกฤษณะ ปราโมทกะ

มหาวิทยาลัยเอเชียอาเคนย์โครงการสัมมนาการเขียนบทความวิชาการ ทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

 และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้มาตรฐาน

โดย  ศ.ดร.ชุติมา   สัจจานันท์

วันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์  2559  ณ  ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 7 

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการทำวิจัยด้วยแนวคิด R to R

โดย  รศ.ดร.นรินทร์   สังข์รักษา

วันที่22 - 23  มกรามคม  2559  ณ  ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 7 

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2558นักวิจัยผู้สร้างคุณประโยชน์แก่องค์กรดีเด่น   ประจำปีการศึกษา 2557ขอแสดงความยินดี 
"นักวิจัยหน้าใหม่ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557"โครงการสัมมนาการจัดการความรู้ด้านการวิจัย (KM)
 ประจำปีการศึกษา 2557การประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย 
ประจำปีการศึกษา 2557
สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการสัมมนาและฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมการทำวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิจัย
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์


การอบรมการใช้โปรแกรม LATEX
วันเสาร์ ที่ 18 ตุลาคม  2557  เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมวิศวกรรมโยธา 


                                                        ...คาเวสนา ปรมา วิชชา...
( การวิจัยนำมาซึ่งยอดแห่งความรู้ )

                             

 


วันที่ & เวลาGoogle Calendar