โครงการ Thailand Research Expo 2022

ด้วยสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2565" (Thailand Research Expo 2022) ระหว่างวันที่ 1- 5 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเป็นเวทีระดับชาติทางการวิจัย  ในการสนับสนุนองค์กรในระบบวิจัยจากทั่วประเทศ ได้ร่วมแสดงศักยภาพทางการวิจัยเพื่อมุ่งสุ่ "วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" ในการนี้สำนักวิจัยร่วมกับคณะวิชาต่างๆ เข่าร่วมนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และผลงานวิจัย  ส่งผลงาน 2 ส่วน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 2 รายการ คือ 1.ฟาร์มจิ้งหรีดอัจฉริยะด้วย loT และโมบายแอพพลิเคชั่น (โดย สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์)  และ 2.ระบบควบคุมอุณหภุมิด้วยพีไอดี (โดย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์)