โครงการ Thailand Research Expo 2021

ด้วยสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2564" (Thailand Research Expo 2021) ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเป็นเวทีระดับชาติทางการวิจัย  ในการสนับสนุนองค์กรในระบบวิจัยจากทั่วประเทศ ได้ร่วมแสดงศักยภาพทางการวิจัยเพื่อมุ่งสุ่ "วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" ในการนี้สำนักวิจัยร่วมกับคณะวิชาต่างๆ เข่าร่วมนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และผลงานวิจัย  ส่งผลงาน 2 ส่วน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 2 รายการ คือ 1.เครื่องบรรจุและปิดฝาขวดน้ำดื่มแบบกึ่งอัตโนมัติ และ 2.เครื่องมือตรวจสอบธาตุไนเตรทตกค้างภายในผลสัปปะรด (โดย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์)