โครงการ Thailand Research Expo 2018

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2561" (Thailand Research Expo 2018) ระหว่างวันที่ 9 - 13 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเป็นเวทีระดับชาติทางการวิจัย ในการสนับสนุนองค์กรในระบบวิจัยจากทั่วประเทศ ได้ร่วมแสดงศักยภาพทางการวิจัยเพื่อมุ่งสู่ " วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" โดยกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดประกอบด้วย (1) ประชาชนทั่วไป (2) นักเรียน, นักศึกษา และคณาจารย์ และ (3) ผู้ประกอบการ ตามลำดับ สำหรับในงานนี้ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์กับคณะบริหารได้นำเสนอโปสเตอร์ร่วมในภาคนิทรรศการจำนวน 6 บทความ และแสดงผลงานจริงที่เป็นอุปกรณ์และเครื่องจักรกลด้วย จากผลการดำเนินงานโครงการนี้ การแสดงในภาคนิทรรศการ (Thailand Research Expo 2018) พบว่า จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการนี้ทั้งสิ้น 317 คน ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.76 จากระดับคะแนนเต็ม 5.00 นับได้ว่ามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ได้รับความสนใจอย่างมากจากภายนอกสำหรับการเข้าร่วมครั้งนี้