โครงการ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)

ด้วยสำนักวิจัยร่วมกับคณะวิชา เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ภายใต้ชื่อ " มหกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2559 " (Thailand Research Expo 2016) ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันพุธที่ 17 – วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 เวลา 8.00 – 18.00 น. ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลต์ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากการเผยแพร่ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์อันนำไปสู่การประยุกต์และตอบสนองต่อสังคมประเทศชาติ โดยเป็นกลไกหนึ่งที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยที่ตอบสนองต่อการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 4.1 ระบบและกลไกพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์