โครงการนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และผลงานวิจัยในงาน Thailand Research Expo 2014

ด้วยสำนักวิจัยร่วมกัยสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นำเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ภายใต้ชื่อ "มหกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2557" ( Thailand Research Expo 2014 ) ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 7 -11 สิงหาคม 2557 ณ ศุนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ้นเตอร์ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ แอท เซ้นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง จากการเผยแพร่ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์อันนำไปสู่การประยุกต์และตอบสนองต่อสังคมประเทศชาติ