โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2565

ด้วยสำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมกับภาคีความร่วมมือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ได้แก่ มหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขต ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ คณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ร่วมมือกันจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 9 (SAU interdisciplinary conference 2022, SAUNIC2022) ภายใต้กรอบแนวคิด “การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่เศรษฐกิจ BCG เพื่อความยั่งยืน (Development of Research and Innovation to BCG Economy for Sustainability ) ขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 - วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ในครั้งนี้มีการจัดงานโดยใช้ระบบ Zoom Meeting

บรรยาย BCG for SAUNICC2022 (Dr.Narong-NSTDA).pdf

Keynote Speaker

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล

บรรยายในหัวข้อ

BCG for SAUNICC2022 (Dr.Narong-NSTDA)

Sequence 01.mp4
SAUNIC 2022 รศ.ดร.วีระพันธ์.mp4