โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2563

ด้วยสำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมกับภาคีความร่วมมือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาด้วย ได้ร่วมมือกันจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 7 (SAU interdisciplinary conference 2020, SAUNIC2020) ภายใต้กรอบแนวคิด “นวัตกรรมงานวิจัยในยุค 5.0” (Innovation Researches Based on Era of 5.0) ขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมและแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยผลงาน เพื่อเป็นเวทีในการนำผลงานวิจัยมาเผยแพร่และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้วิจัยและตอบสนองการประกันคุณภาพการศึกษา

ในคร้งนี้มีการจัดงานโดยใช้ระบบ Zoom Meeting

อธิการบดี.mp4
ดร.วีระพันธ์.mp4