โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2562

ด้วยสำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมกับภาคีความร่วมมือ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขต ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2562 ครั้งที่ 6 The6thSAU National Interdisciplinary Conference 2019 (SAUNIC 2019) "จากงานวิจัยสู่นวัตกรรมทางด้านสังคมและเทคโนโลยี" (From Research to Innovation in Social seience and Technology) ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน –วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และนักวิจัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนางานวิชาการและงานวิจัยทั้งสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์